Regulamin

Regulamin serwisu internetowego „e-Tx” (www.e-transplantologia.pl) oraz aplikacji mobilnej e-Tx (dalej: „Regulamin”)

Niniejszy dokument stanowi Regulamin serwisu internetowego „e-Tx” dostępnego pod adresem www.e-transplantologia.pl (dalej: „Serwis”) oraz aplikacji mobilnej „e-Tx” (dalej: „Aplikacja”).

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Prawnym właścicielem serwisu internetowego „e-Tx” dostępnego pod adresem: www.e-transplantologia.pl oraz aplikacji mobilnej „e-Tx” jest Chiesi Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14.000.000,00 złotych (dalej: „Chiesi” lub „Usługodawca”).
 2. Serwis oraz Aplikacja zostały przygotowane na zlecenie Chiesi Poland Sp. z o.o. przez OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203860, NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404.000,00 złotych (dalej: „Administrator Serwisu i Aplikacji”), jako serwis i aplikacja informacyjno-edukacyjna dla odbiorców w Polsce.
 3. Materiały opublikowane w Serwisie i Aplikacji przeznaczone są wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept.
 4. Użytkownik Serwisu i/lub Aplikacji zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 5. Serwis i Aplikacja oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innymi właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.
 6. Chiesi posiada prawa autorskie majątkowe lub licencje do materiałów publikowanych w Serwisie i Aplikacji. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie tych materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Chiesi.
 7. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie i Aplikacji, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Chiesi Poland Sp. z o.o. jako poufne.
 8. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu i w Aplikacji, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, właściwych przepisów prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Chiesi Poland Sp. z o.o. jest zabronione.
 9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing, zagrożenia związane z piractwem), a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Administrator Serwisu i Aplikacji podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, strony Serwisu i Aplikacji. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

 

II. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 1. Serwis – serwis internetowy „e-Tx” dostępny pod adresem https://e-transplantologia.pl– internetowy serwis informacyjno-edukacyjny przeznaczony dla przedstawicieli zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept;
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna „e-Tx” o charakterze informacyjno-edukacyjnym przeznaczona dla przedstawicieli zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept, dostępna bezpłatnie w Sklepie Play (dla systemu Android) oraz Apple Store (dla systemu iOS);
 3. Usługodawca – Chiesi Poland Sp. z o.o., będąca prawnym właścicielem Serwisu  i Aplikacji;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Serwisie lub w Aplikacji i akceptację niniejszego Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu i Aplikacji, przy czym Użytkownikiem może być tylko lekarz (przedstawiciel zawodu medycznego uprawniony do wystawiania recept) posiadający numer prawa wykonywania zawodu;
 5. Konto Użytkownika – konto utworzone dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji poprzez Serwis lub Aplikację oraz po kliknięciu linka potwierdzającego rejestrację, przesłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji, dające dostęp do Serwisu i Aplikacji, w tym publikowanych w nich treści i świadczonych za ich pośrednictwem Usług;
 6. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę w Serwisie oraz w Aplikacji.
 7. Kalkulator – funkcjonalność dostępna w Serwisie i/lub Aplikacji mająca wyłącznie charakter pomocniczy dla Użytkowników, która nie może stanowić wyłącznej (samodzielnej) podstawy do podejmowania przez nich decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu Użytkownikowi drogą elektroniczną zasobów Serwisu i Aplikacji, w tym Materiałów i funkcjonalności Kalkulatora, udostępnieniu funkcjonalności Konta Użytkownika, a także przesyłaniu do Użytkownika wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej łącznie: „Usługi”).
 2. Treści zawarte w Serwisie i Aplikacji mają przede wszystkim charakter informacyjny oraz użytkowy, m.in. w zakresie:
  • przesyłania newsletterów na podany podczas rejestracji adres e-mail (dalej: „Subskrypcja”);
  • przesyłania powiadomień w Aplikacji;
  • zadawania pytań ekspertowi;
  • wypełniania ankiet oceniających wykład;
  • funkcjonalności Kalkulatora.
 3. Otrzymywanie newslettera wymaga zgody Użytkownika, wyrażanej poprzez podanie swojego adresu e-mail w celu Subskrypcji. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Subskrypcją określone są w Polityce Prywatności.
 4. Zarządzanie otrzymywaniem powiadomień w Aplikacji wymaga zaznaczenia lub odznaczenia przez Użytkownika odpowiedniej opcji w zakładce „Moje konto” w Aplikacji oraz w ustawieniach powiadomień, odpowiednio dla urządzeń działających w oparciu o system Android i system iOS.
 5. Użytkownicy mają możliwość oceniania publikowanych w Serwisie i Aplikacji wykładów (poprzez system „gwiazdek”). Ankieta oceniająca wykład ma na celu podnoszenie jakości merytorycznej Serwisu i Aplikacji.
 6. Użytkownicy zobowiązani są:
  • nie podejmować żadnych działań, które spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnione albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury służącej do obsługi Serwisu i/lub Aplikacji;
  • nie utrudniać ani nie próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Serwisu i/lub Aplikacji, bądź jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach Serwisu i/lub Aplikacji;
  • nie omijać jakichkolwiek środków wykorzystywanych do zabezpieczania Serwisu i Aplikacji albo ograniczania dostępu do Serwisu i Aplikacji.
 7. Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać w Serwisie i/lub Aplikacji oraz nie przesyłać, w tym pocztą elektroniczną (e-mail) lub w inny sposób, treści:
  • niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste, prywatność lub jakiekolwiek inne dobra innych osób, lub w inny sposób niedopuszczalnych;
  • wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
  • w odniesieniu do których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu i/lub Aplikacji przez Użytkownika w celu przechowywania, przesyłania, rozpowszechniania lub udostępniania treści o charakterze bezprawnym lub godzących w wizerunek Serwisu i/lub Aplikacji lub Chiesi, w tym działalności lub produktów Chiesi.
 9. Serwis i Aplikacja są przeznaczone dla przedstawicieli zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept i mają na celu przede wszystkim umożliwienie im zdalnego (tj. za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu) uczestnictwa w interaktywnych wideo szkoleniach i wykładach o tematyce medycznej oraz odtwarzania nagrań z minionych wideo szkoleń i wykładów, jak również zapoznawania się z innymi Materiałami, w tym artykułami i tekstami o tematyce medycznej i dotyczącej produktów leczniczych Chiesi.
 10. Aktywność Użytkowników w Serwisie i Aplikacji będzie monitorowana w celu weryfikacji aktywności Użytkowników w Serwisie i Aplikacji. Monitorowanie ma na celu przede wszystkim sprawdzenie, które z prezentowanych w Serwisie i Aplikacji treści są najbardziej popularne wśród Użytkowników.
 11. Treści umieszczone w Serwisie i Aplikacji, w tym ewentualne przekazy reklamowe, są dostosowane do kategorii odbiorców, w szczególności uwzględniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, w zakresie reklamy produktu leczniczego kierowanej do publicznej wiadomości i reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.
 12. Jedynym kosztem jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji, w tym świadczonych za ich pośrednictwem Usług, jest koszt połączenia z Internetem (serwerem, gdzie umieszczono Serwis lub Aplikację), którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 13. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 14. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, zasady tego konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Użytkownika udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji odpowiedniego regulaminu przez Użytkownika.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu przez Użytkownika są następujące:
  • Komputer, smartfon, tablet z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie plików HTML, z obsługą „javascript”, przy czym przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies” (szczegółowe informacje o plikach „cookies” zawarte są w Polityce Prywatności);
  • Połączenie z siecią Internet.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika są następujące:
  • Smartfon lub tablet z system iOS w wersji wyższej niż 9.0 z dostępem do sklepu Apple Store lub z systemem Android w wersji wyższej niż 4.4 (api level 18) z dostępem do sklepu Android Play;
  • Połączenie z siecią Internet (WiFi lub sieci komórkowej).
 3. Warunkiem dostępu do Serwisu i/lub Aplikacji jest posiadanie Konta Użytkownika, wymagające uprzedniej rejestracji w Serwisie lub w Aplikacji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i podanych w nim warunków świadczenia Usług. Rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu (nieobowiązkowo), numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), obszar zainteresowania oraz ustanowienie hasła. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i/lub Aplikacji poprzez zalogowanie się za pomocą podanego podczas rejestracji adresu e-mail i ustanowionego przez Użytkownika hasła. Użytkownik zobowiązany jest zachować ww. hasło w poufności i nie ujawniać go jakimkolwiek osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie swoich danych, zgodnie z prawdą.
 5. Proces rejestracji jest dodatkowo potwierdzany i weryfikowany poprzez wysłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości zawierającej w swojej treści link służący do zakończenia procesu rejestracji.
 6. Podczas procesu rejestracji numer PWZ jest weryfikowany przez Usługodawcę z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską.
 7. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i/lub Aplikacji i świadczonych za ich pośrednictwem Usług, będą mieli jedynie Użytkownicy, którzy przejdą procedurę rejestracyjną, w tym zaakceptują Regulamin. W przypadku braku zgody na stosowanie zasad i przestrzeganie Regulaminu, Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji.
 8. Z Serwisu i Aplikacji nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 9. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 10. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuję wszystkie ich postanowienia;
  • dobrowolnie założyłem Konto Użytkownika;
  • podane przeze mnie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne (zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi) i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chiesi Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego korzystania z Serwisu i Aplikacji;
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie od Chiesi Poland Sp. z o.o. wiadomości dotyczących informacji systemowych lub innych związanych z działaniem Serwisu i/lub Aplikacji (w tym powiadomień push na smartfonie).
 11. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu i Aplikacji, w tym świadczonych za ich pośrednictwem Usług, jest bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt 12 cz. III niniejszego Regulaminu (koszt połączenia z Internetem).
 12. Usługodawca będzie rejestrował pytania i/lub komentarze wprowadzane przez Użytkowników w Serwisie i Aplikacji w celu ich archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Tworząc Konto Użytkownika poprzez rejestrację w Serwisie lub Aplikacji, Użytkownicy wyrażają na to zgodę.
 13. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści znajdujących się w Serwisie oraz w Aplikacji. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zawartości Serwisu i Aplikacji, w tym publikowanych w Serwisie i Aplikacji Materiałów, oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zawartości Serwisu i Aplikacji osobom trzecim.
 14. Zabronione jest umożliwianie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanego na siebie Konta Użytkownika osobom trzecim, jak i korzystanie przez Użytkownika z konta zarejestrowanego na innego Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanego na siebie Konta Użytkownika, jak za działania lub zaniechania własne.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi zwyczajami. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Serwisu i Aplikacji, w szczególności w celach zarobkowych.
 16. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie i/lub Aplikacji, w tym podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje przechowywane, przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez niego za pomocą Serwisu i Aplikacji. Chiesi nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji przechowywanych, przesyłanych, rozpowszechnianych lub udostępnianych w Serwisie i Aplikacji przez Użytkownika. Treści przechowywane, przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Chiesi ani twórców Serwisu i Aplikacji.
 18. Użytkownicy Serwisu i Aplikacji mają dostęp do Kalkulatora Dawkowania jednego z dostępnych na rynku leków immunosupresyjnych, w ramach którego mogą uzyskać funkcjonalnie odrębne informacje o:
  • zalecanej zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego dawce dobowej ww. leku immunosupresyjnego, w zależności od przeszczepianego narządu i wagi pacjenta;
  • optymalnej mocy tabletek, na podstawie wprowadzonej oczekiwanej dawki dobowej ww. leku immunosupresyjnego, a także o optymalnej liczbie opakowań tego leku potrzebnej na 30 dniową terapię dla danej dawki dobowej, koszcie zakupu tego leku, który poniesie pacjent za 30-dniową terapię dla danej dawki dobowej i mocy tabletek, oraz aktualnej cenie ww. leku dla pacjenta.

  W ramach tej funkcjonalności każda z operacji realizowana jest poprzez wykorzystanie funkcji wyszukiwania w matrycy danych zawierającej wymagane zmienne. Użycie Kalkulatora Dawkowania może mieć charakter wyłącznie pomocniczy dla Użytkownika i nie może stanowić wyłącznej (samodzielnej) podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych.

 

V. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Wszelkie Materiały, informacje i opinie zawarte w Serwisie i Aplikacji zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez osoby trzecie dane w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców przekazu danych oraz w przypadku, gdy nie wybiera oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu i Aplikacji oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług.
 4. Usługodawca nie jest właścicielem, ani autorem treści stron internetowych, wymienionych w Serwisie i Aplikacji w zakładce „Przydatne linki” oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, z wyjątkiem stron internetowych należących lub sponsorowanych przez Chiesi.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w ramach Serwisu i Aplikacji z zachowaniem należytej staranności.
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie Serwisu i Aplikacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i Aplikacji. W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej Serwisu lub Aplikacji Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki takiej awarii.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii technicznej. Usługodawca zobowiązuje się, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, będzie prowadził je w godzinach nocnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu i/lub Aplikacji, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie i/lub Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i Aplikacji wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, awarią oprogramowania, działaniami niezależnymi od Usługodawcy, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem Serwisu i/lub Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem sposób korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji przez Użytkownika oraz wynikające z tego szkody i inne konsekwencje. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki ujawnienia przez Użytkowników haseł dostępu do Konta Użytkownika, a w konsekwencji za dostęp osób nieuprawnionych do Serwisu i Aplikacji, w tym zamieszczonych w nich treści zawierających reklamę produktów leczniczych, której krąg odbiorców został ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa.
 10. Usługodawca dokłada należytych starań, by informacje dostępne w Serwisie i Aplikacji były rzetelne i aktualne, ale nie daje co do tego żadnej gwarancji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie i Aplikacji, w szczególności decyzje diagnostyczne i terapeutyczne, szkody ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu do Serwisu i Aplikacji.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zmiany i usuwania treści Serwisu i Aplikacji, bez koniczności informowania o tym Użytkowników.
 12. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Serwisu i Aplikacji przez Użytkowników, a także za kompatybilność działania Serwisu i/lub Aplikacji z urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi przez Użytkowników. Usługodawca nie ma wpływu i nie odpowiada za działanie i dostęp Użytkowników do Internetu.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika i niemożność ich odtworzenia, jeżeli utrata ta i niemożność odtworzenia jest następstwem:
  • niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Użytkownika kopii zapasowych danych lub utraty przez Użytkownika kopii zapasowych,
  • działania wirusa,
  • działania siły wyższej,
  • innych okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  • działań zawinionych przez osoby trzecie.

 

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez przesłanie do Usługodawcy wiadomości z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@e-transplantologia.pl.
 2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie i Aplikacji.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub zaprzestania działalności Serwisu i/lub Aplikacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu i/lub Aplikacji, bądź innych Użytkowników, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i Aplikacji, ich celem lub przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek Serwisu i Aplikacji, jego markę lub godzą w dobre imię Usługodawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Usługodawca ma prawo wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokować lub usunąć Konto Użytkownika i rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszanie przez Użytkowników reklamacji, zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących Serwisu i/lub Aplikacji, możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@e-transplantologia.pl, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu – www.e-transplantologia.pl w zakładce „Kontakt” oraz w Aplikacji – w zakładce „O firmie CHIESI”. Zgłoszenie powinno wskazywać czego dotyczy. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo złożone zgłoszenia, w tym reklamacje, będą rozpatrywane przez Usługodawcę lub Administratora Serwisu i Aplikacji niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Usługodawca lub Administrator Serwisu i Aplikacji w terminie tym powiadomi reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Określone powyżej zasady rozpatrywania reklamacji nie uchybiają ustawowym uprawnieniom Użytkowników, w tym możliwości skorzystania przez Użytkowników będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (tzn. korzysta z Serwisu i/lub Aplikacji wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), ma prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji Usług na podstawie niniejszego Regulaminu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (ih_warszawa@wiih.org.pl). Komisja Europejska zapewnia także konsumentom mieszkającym na terenie Unii Europejskiej platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności w każdym czasie. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu i Polityki Prywatności, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej dla Użytkowników informacji o tym w Serwisie i Aplikacji. Informacje o ww. zmianach i terminach ich wejścia w życie zamieszczane będą w Serwisie i Aplikacji na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie, a Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie w drodze wiadomości elektronicznej i/lub powiadomienia push w Aplikacji. W przypadku braku zgody Użytkownika na stosowanie zasad zmienionego/nowego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na wprowadzone zmiany.
 4. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Serwisu i Aplikacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług, jak również sposobu działania Serwisu i/lub Aplikacji, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu i/lub Aplikacji oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem i/lub Aplikacją. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia względem Chiesi Poland Sp. z o.o.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych Regulaminem i/lub Polityką Prywatności, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.
 7. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji. Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem www.e-transplantologia.pl w zakładce „Regulamin”, a także w Aplikacji w zakładce „Informacje prawne”.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2022.12.09

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.