Polityka prywatności

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest: CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14.000.000,00 złotych.
 2. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych jest Administrator Serwisu „e-Tx” dostępnego pod adresem e-transplantologia.pl (dalej: „Serwis”) i Aplikacji mobilnej „e-Tx” (dalej: „Aplikacja”): „OS3” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404.000,00 złotych.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu i Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.).
 4. Inspektor ochrony danych (dalej: „IOD”): Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: dpo@chiesi.comlub kontakt@e-transplantologia.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Administrator danych zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Serwis lub Aplikację pozostaje anonimowy do momentu, w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi danych.
 6. Serwis i Aplikacja gromadzi dane osobowe Użytkowników, które:
  • Użytkownik poda samodzielnie w związku z procesem rejestracji w Serwisie lub Aplikacji;
  • Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda w wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@e-transplantologia.pl, znajdujący się w zakładce Kontakt na stronie internetowej Serwisu – e-transplantologia.pl oraz w Aplikacji – w zakładce „O firmie CHIESI”;
  • odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis lub Aplikację – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się, czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.). Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.
  • odkładają się w panelu obsługi (baza danych) powiązane z danym Użytkownikiem, kiedy Użytkownik ogląda materiały wideo w Serwisie lub Aplikacji (np. wykłady). Dane te potrzebne są do funkcji kontynuowania oglądania przerwanych materiałów wideo, analizy popularności tematów i ulepszania zawartości Serwisu i Aplikacji.
 1. W przypadku przesłania przez Użytkownika wiadomości e-mail na adres: kontakt@e-transplantologia.pl,dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia, jak wskazano poniżej.
 2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie–„prawnie uzasadniony interes Administratora”; w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, badaniu opinii – „działania marketingowe”, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub działań marketingowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych, agencje call center – w przypadku działań marketingowych Administratora – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Administrator danych informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawnego uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na Twój numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:
  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 1. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie uodo.gov.pl.

 

II. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 1. Serwis i Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i Aplikacji i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz Aplikacji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu i Aplikacji – OS3 Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Aplikacji korzystają ze stron internetowych i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, aby mógł korzystać z Serwisu i Aplikacji w sposób ciągły jako zalogowany Użytkownik (dla Serwisu jest to plik cookies na jakimkolwiek urządzeniu funkcyjnym Użytkownika pozwalającym na korzystanie z serwisu lub aplikacji , natomiast dla Aplikacji jest to token sesji utrzymywany tymczasowo w lokalnym storage smartfonu, na którym otwarta jest Aplikacja)
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisumogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator Serwisu i Aplikacji informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i Aplikacji wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu i Aplikacji partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

III. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem i Aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.